Bestämmelser och definitioner

...om besiktning av kranar, lyftar, lyftredskap och lyfttillbehör

Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetsredskap som används uppfyller gällande krav. De lyftredskap som används i lyftarbeten ska besiktas regelbindet för att man ska kunna säkerställa att de används säkert.

Anvisningarna nedan om besiktning gäller produkter i vårt sortiment:

Kran:
Med kran avses en motordriven lyftanordning som används till att lyfta, sänka och förflytta last och i vilken lasten rör sig endast om den styrs av en lyftlina, lyftkedja eller motsvarande konstruktion. Kranen ska alltså vara ¹maskindriven och man ska utföra ²lyft, ²sänkning och ³förflyttning. Alla egenskaper ovan ska gälla samtidigt (1+2+3).

Märk väl att det i fråga om maskindrift gäller till att en av egenskaperna (2–3) gäller. T.ex. ett handdrivet kättingblock med en tryckluftdriven blockvagn är en kran. De el- eller tryckluftdrivna kättingblock med en blockvagn i vårt sortiment är kranar.

Se besiktningsanvisningarna nedan för max 500 kg kranar. Om ett maskindrivet kättingblock är fast installerad på en plats är det inte frågan om en kran.

Lyftredskap:
Med lyftredskap avses komponenter eller anordningar som inte är fast installerade i ett objekt eller som är placerade mellan kranens krok och lasten eller sim är fäst i lasten för att den ska kunna gripas.

Lyftredskap i vårt produktsortiment är bl.a.:

 • vajerstropp
 • kättingstropp
 • sling
 • rundsling
 • bandsling
 • lyfthandske
 • lyftmagnet
 • lyftgaffel
 • gripare
 • lyftbalk
 • tunnhanterare
 • vakuumgripare

Med en kombination av lyftredskap avses till exempel följande kombination:

 • Lyftskena (IPE-balk)
 • blockvagn
 • kättingstropp
 • lyftblock
 • sling
 • löst lyftredskap eller lyfttillbehör (schackel).

Med löst lyftredskap eller lyfttillbehör avses ett redskap som hjälper till att bilda eller använda ett sling, såsom en skruvögla, schackel, lyftögla, hjulbult.

Besiktning:
Bestämmelserna om besiktning ändrades 1.1.2009, då det nya bruksförordningen 403/2008 trädde i kraft (ersätter 856/1998). Den största förändringen jämfört med de gamla bestämmelserna är att man i enlighet med det nya beslutet ska fästa vikt vid att arbetsredskapet genom regelbunden service och regelbundet underhåll ska hållas säker under hela den tid som den används. Arbetsgivaren ska genom besiktningar, testningar, mätningar och andra lämpliga metoder fortlöpande följa arbetsutrustningens funktionsduglighet. Vid besiktningen ska man skilja på idrifttagningsbesiktningen som utförs före redskapet används första gången och regelbundna periodiska besiktningar som utförs efter detta.

Vid besiktningen av kranar ska man lägga märke till att bestämmelserna om besiktning inte gäller kranar med en största tillåtna last om 500 kg. Detta betyder att t.ex. en eldriven lintalja på max. 500 kg med en blockvagn inte behöver besiktas enligt dessa bestämmelser. Efter idrifttagningsbesiktningen ska kranen besiktas med ett års mellanrum. Besiktningen får utföras av en sakkunnig. I fråga om den sakkunnigas behörighet gäller bestämmelser för övergångsperioden fram till slutet av 2011. Den säkra drifttiden för en kran anses normalt var 10 år, varefter en grundligare besiktning ska utföras.

Besiktning av arbetsredskap – med arbetsreskap avses ett lyftredskap:

 • lyftmagnet
 • kättingblock
 • kättingstropp
 • kombination av lyftredskap
 • lyfttillbehör (schackel, lyftskruv)

Enligt de nya kraven ska arbetsgivaren se till att arbetsreskapet är fortlöpande funktionsdugligt. Det är bra att utföra besiktningar enligt arbetsredskapets användning. Ett arbetsredskap som används mycket ska besiktas ofta. Å andra sidan kan ett arbetsredskap som används t.ex. en gång per månad besiktas mer sällan. Den nya lagstiftningen förpliktar även att besikta lösa lyftredskap (lyfttillbehör), t.ex. schackel. Tillverkarens anvisningar får en viktigare roll i det nya systemet.

Besiktning och testning får utföras av en kompetent person som är förtrogen med arbetsutrustningens konstruktion och användning. Vid behov ska en utomstående sakkunnig anlitas. Genom att skapa ett system för uppföljning av funktionsskicket kan arbetsgivaren säkerställa arbetsredskapens säkerhet.