Besiktnings- och reparationsservice för lyftredskap

Besiktningstjänster och arbetssäkerhet

Enligt lagen och förordningar ska besiktning av lyftredskap utföras årligen. Arbetsgivaren ansvarar för att de lyftredskap som används i lyftarbeten uppfyller gällande krav. På detta sätt garanteras förutom arbetssäkerheten och användbarheten även redskapens produktivitet.

Fördelar med heltäckande service för kunder

Vi tar ansvaret för lyftredskapen under hela livscykeln

 • Vi inventerar och inför alla era lyftredskap i vår databas.
 • Vi rapporterat till underhållschefen regelbundet om situationen i olika avdelningar och påminner i god tid om vilka partier som ska besiktas.
 • Besiktningen av lyftredskap görs enligt en tidsplan som tagits fram på förhand, vilket även säkerställer så få störningar som möjligt i arbetet.
 • På detta sätt fungerar materielen alltid.
 • Om akuta behov uppkommer försöker vi betjäna på ett så flexibelt sätt som möjligt.
 • OBS! Vår besiktningstjänst omfattar även lyftredskap som levererats av tredje part.

Besiktning av lyftredskap medför inbesparingar

När du lägger ut besiktningen till Fibroc sparar du reda pengar och dina egna personalresurser

 • Inget onödigt krångel
 • Ingen materielinventering, ingen försorg, inga dröjsmål, ingen trasig utrustning
 • Inga onödiga risker vid användning av obesiktade redskap.

Vår certifierade besiktare har ett tillstånd för besiktning av industrilyftanordningar upp till 10 tn.

Dessutom kan vi utföra alla besiktningar som marknaden kräver överallt i Finland via våra pålitliga samarbetspartner.

 

Rapport

Anordningarna får en besiktningsmärkning och kunden får en rapport över de redskap som besiktats. Rapporten innehåller anteckningar om:

 • typen av specificerat lyftredskap
 • lyftkapacitet
 • besiktningsdatum
 • utförda reparationer
 • uppgift om anordningen har godkänts eller underkänts

Varje anordning som godkänns i besiktningen fungerar såsom en ny anordning

Om anordningen inte godkänns, uppger vi orsaken till att den blivit underkänd:

 • Rekommendation om reparation, om detta är ekonomiskt lönsamt.
 • En diskussion med kunden, då vi tillsammans fattar beslutet.

Mer information och beställning av besiktning

Mer information om besiktning och reparation av arbetssäkerhetrelaterade lyftredskap och fallskydd

får du av Paavo Lehto, 040 525 1424, (08) 816 6927 eller per e-post: paavo.lehto(at)fibroc.fi.

Bruksförordningen som vi verkar enligt

Den 1 januari 2009 trädde förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning 403/2008 i kraft. Samtidigt upphävdes den gamla förordningen 856/1998.

När det gäller lyftredskap är de största förändringarna att man i enlighet med beslutet ska fästa vikt vid att arbetsredskapet genom regelbunden service och regelbundet underhåll ska hållas säker under hela den tid som den används. Arbetsgivaren ska genom besiktningar, testningar, mätningar och andra lämpliga metoder fortlöpande följa arbetsutrustningens funktionsduglighet.

Arbetssäkerheten är det viktigaste vid arbete med lyftredskap
Arbetsgivaren ansvarar för att de arbetsredskap som används i lyftarbeten alltid besiktas på tillbörligt sätt och uppfyller gällande krav. På detta sätt garanteras förutom arbetssäkerheten och användbarheten även redskapens produktivitet.

Bestämmelser och definitioner om besiktning av kranar, lyftar, lyftredskap och lyfttillbehör. (Läs mer >)

  

Besiktning av lyftredskap - Fibroc